ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.2549
งบประมาณ : 397,900 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอนุบาล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.2537
งบประมาณ : 140,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนและอาคารประกอบ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2553
งบประมาณ : 260,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงอาหาร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.2524
งบประมาณ : 132,000
เพิ่มเติม..