ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนบ้านบะเสียว

โรงเรียนบ้านบะเสียว  ตั้งอยู่เลขที่  54   หมู่ที่  6  ตำบลหนองฉิม  อำเภอเนินสง่า 

จังหวัดชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  36130  โทรศัพท์  044 –846407  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต  3   เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1     ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ประวัติและความเป็นมา

                โรงเรียนบ้านบะเสียว ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  1  เดือนมิถุนายน  ..2482 โดยนายหา  บุญมาไชย   นายอำเภอจัตุรัส  เป็นผู้จัดตั้ง  อาศัยอาคารชั่วคราว ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน  ซึ่งมี นายเดช    แอ่งบัวใหญ่ เป็นครูใหญ่ จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  อยู่มาอาคารเรียนชั่วคราวทรุดโทรม  ประกอบด้วยพื้นที่ก่อสร้างเป็นที่ลุ่ม  ในฤดูฝนน้ำท่วมขังไม่เหมาะในการก่อสร้างอาคารเรียน  จึงได้ย้ายนักเรียนไปเรียนที่ศาลาการเปรียญวัดบ้านบะเสียวเมื่อปี พ.. 2500  ทางราชการได้แต่งตั้งให้  นายเอนก  สิงห์จันทร์  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านบะเสียว  และ นายเอนก  สิงห์จันทร์    ได้จัดหาที่ดินเพื่อจัดสร้างโรงเรียน  โดยได้ที่ดินจำนวน  21  ไร่  2  งาน   อยู่ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านบะเสียวซึ่งเป็นที่ดินในปัจจุบัน