ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

มารยาทดี  มีวินัย ใส่ใจคุณธรรม

       เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

       โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง