ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์/ ปรัชญา

     วิสัยทัศน์

คุณภาพรอบด้าน  ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  ประสานชุมชน  มากล้นภูมิปัญญา   พัฒนาด้วยเทคโนโลยี  มีคุณธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ปรัชญาโรงเรียน

สุวิชาโณ  ภวํโหติ

" ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ"