ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

1.     จัดการศึกษาให้กับผู้เรียน ตามมาตรฐานการศึกษาและเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล

2.      จัดหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้อันเป็นสากลและมีความสามารถในการสื่อสาร  

การคิด แก้ปัญหาการใช้เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต

3.      จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และรักการออกกำลังกาย

4.       พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพทุกคน

5.     ส่งเสริมและพัฒนาครู นักเรียน ให้มีจริยธรรม คุณธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีและมีจิตสำนึกในการปฏิบัติตนตามวิถีทางประชาธิปไตย

6.        จัดกิจกรรมการเรียนรู้สืบค้นภูมิปัญญาท้องถิ่น  รักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรในชุมชน

7.       ส่งเสริมการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

8.        ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 เป้าหมายประสงค์

โรงเรียนบ้านบะเสียว  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุศักยภาพสูงสุด ของแต่ละบุคคล  เป็นคนดี  มีปัญญา   มีความสุข มีความเป็นไทย ดำเนินชีวิตด้วยการพอเพียง  โดยได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนดังต่อไปนี้

                 1.   มีความรู้และทักษะทางวิชาการตามมาตรฐานการเรียนรู้

               2.  มีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 

             3.  มีทักษะความสามารถในการสื่อสาร  และเทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้     

             4.  มีทักษะกระบวนการคิด  การแก้ปัญหา  รักการอ่าน การเขียน  รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

           5.  มีสุขนิสัย  สุขภาพกาย  และสุขภาพจิตที่ดี