ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

ลำดับที่                                  ชื่อ-สกุล                                                ตำแหน่ง                                ตัวแทน

 

1                              นายพิมพา             เพ็งด้วง                  ประธานกรรมการ               ผู้ทรงคุณวุฒิ

2                              นายสมจิตร           เติมศักดิ์                 รองประธานกรรมการ       ผู้ทรงคุณวุฒิ

3                              นายภาสกร           คำนึงผล                                กรรมการ                               ผู้แทนองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

4                              นายหมื่น               ไขตรี                      กรรมการ                               ผู้แทนศาสนา

5                              นางอุทัยวรรณ์      เรืองรอง                กรรมการ                               ผู้แทนศิษย์เก่า

6                              นางนงเยาว์           แสงแพง                กรรมการ                               ผู้แทนผู้ปกครอง

7                              นางระเบียบ          คำนึงผล                  กรรมการ                               ผู้แทนครู

8                              นายมังกร              จันทร์สิงห์            กรรมการและเลขานุการ    ผู้บริหารสถานศึกษา