ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านบะเสียว ( ข้อมูล ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2556)

ชั้น

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล 1

4

2

6

อนุบาล 2

5

1

6

ชั้นประถมศึกษาปีที่   1

3

4

7

ชั้นประถมศึกษาปีที่  2

3

7

10

ชั้นประถมศึกษาปีที่  3

1

2

3

ชั้นประถมศึกษาปีที่  4

5

2

7

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5

5

5

10

ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

4

5

9

รวม

30

29

59