ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลบุคลากร

 

ข้อมูลครูและบุคลากรโรงเรียนบานบะเสียว 

               

 

ที่

ชื่อ-สกุล

อายุ

อายุราชการ

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ

วุฒิ

วิชาเอก

สอนวิชา/ชั้น

1

นายมังกร  จันทร์สิงห์

59

38

ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3

กศ.ม.

บริหาร

พละศึกษา  ป.1-6

2

นางสุดใจ  คำจุมพล

59

38

ครู คศ. 3

คบ.

ปฐมวัย

อนุบาล

3

นางระเบียบ  คำนึงผล

61

36

ครู ผู้ทรงคุณค่า

คบ.

ประถม

ทุกสาระ

ป.4

4

นางยุพดี  เอกบัว

45

13 ปี

ครู คศ.3

ศษ.ม.

บริหาร

ทุกสาระ

ป.5-6

5

นางสาววาสนา  พงษ์ประเทศ

35

9

ครู คศ.2

ศษ.ม.

หลักสูตรและการสอน

ทุกสาระ

ป.1-3