ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยม ชั้น ป.6 เล่มที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 414.86 KB 94
แบบบันทึกคะแนน แบบประเมิน แผนที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 121.22 KB 105
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องทศนิยม ชั้น ป. 6 เล่มที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 243.43 KB 91
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ประกอบการจัดกิจกรรม ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 76.5 KB 161
แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม และการบวก ลบ คูณ และหารทศนิยม ชั้นป.6 เล่มที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 973.28 KB 83
แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม และการบวก ลบ คูณ และหารทศนิยม ชั้นป.6 เล่มที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 986.19 KB 108
เกียรติบัตรครูน้ำ PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.18 MB 182
ผลประเมินจุดเน้น ปอห้า Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 50.02 KB 154
ผลประเมินจุดเน้น ปอหนึ่ง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 34.53 KB 195
โปรแกรม GSP RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.22 MB 241