ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางยุพดี เอกบัว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์