ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางยุพดี เอกบัว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ